Centrum

Działalność

Aktualności

Cele

Głównym celem Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich jest realizacja, ukierunkowanie oraz koordynowanie badań służących kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju ziem górskich.


Cele cząstkowe:
  • Konsolidacja badań prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  • Wykazanie i promowanie istniejących osiągnięć badawczo-wdrożeniowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz wskazanie potrzeb i kierunków działań niezbędnych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju ziem górskich.
  • Skierowanie działania Centrum do podmiotów odpowiedzialnych i zainteresowanych zrównoważonym rozwojem ziem górskich w tym do samorządów, instytucji państwowych, przedsiębiorstw i firm.
  • Pozyskanie środków finansowych na badania naukowe i unowocześnienie bazy badawczej Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Badania realizowane przez Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich umożliwią określenie:
  • przyczyn i mechanizmów degradacji zasobów na obszarach górskich oraz niekontrolowanych zmian użytkowania i zagospodarowania tych terenów, źródeł konfliktów obszarowych i zagrożeń środowiskowych,
  • zmian w relacjach społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych na obszarach górskich,
  • możliwości zwiększenia potencjału produkcyjno-gospodarczego ziem górskich.

Wyniki badań stanowić będą podstawę opracowania metod i procedur postępowania zmierzających do likwidacji niekorzystnych zmian geomorfologicznych, degradacji zasobów wodnych, zanieczyszczeń środowiska wodnego, gleb i powietrza. Umożliwią też stworzenie odpowiednich instrumentów agroekonomicznych, organizacyjno-prawnych i kulturowych warunkujących zrównoważony rozwój ziem górskich.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies